Please note: Although there are some plans for the future, currently I do not have the status of a sworn translator.  If you need a certified translation, I can recommend Diuna Translation Agency, a trusted partner for many years now.

Zajmuję się przede wszystkim tłumaczeniami pisemnymi; tłumaczenia ustne takie nie są mi obce, ale stanowią one poboczną część mojej działalności. Języki, w jakich mogę wykonać dla Państwa tłumaczenie to oczywiście polski, angielski, francuski i włoski, w dowolnych kombinacjach. Oferuję także tłumaczenia łacińskie i greckie, jednak z doświadczenia wiem, że stanowią one przedmiot zainteresowania raczej wąskiego kręgu odbiorców. Czasem podejmuję się take korekty tłumaczenia zrobionego przez kogoś innego, jednak, szczerze mówiąc, nie lubię tego robić (jest to zadanie żmudne, nudne i niejednokrotnie niemal fizycznie przykre) i każę sobie za to słono płacić. Najczęściej, z uwagi na zapotrzebowanie rynkowe, zajmuję się tłumaczeniami z angielskiego i na angielski. Poniżej znajdą Państwo listę kategorii i przykłady tekstów, z którymi pracowałam i z którymi mam w rezultacie duże doświadczenie.

Price


How much, then?


The price of each and every translation will depend on the specific combination of languages, on the characteristics of the text (how specialized it is, how much creativity and post-translational modifications it requires) and, not surprisingly, on its length. When it comes to translations, the basic unit used is thestandard page of 1800 characters including spaces (note that in many translation agencies it is only 1500 characters). We're talking here of source text pages for text documents, such as doc, and target text pages for other formats, for example ppt, pdf, xls and so on.Having taken a look at the text that you submit to me, if I reckon I will be able to translate it, I will promptly give you a quote for the translation - free of charge, which will also include proofreading the target version, final editing and proper adaptation of the graphic layout (which is of particular importance when it comes to presentations and the like). Each translation is independently appraised, with the brackets being quite wide: I once took only PLN 15 zł per page for translating into Polish a voluminuous, largely repetitive and rather easy English text, and more or else ten times that for translating one page of a highly specialized medical summary from French into English.


What's on offer?

Ważne: Chociaż wiążę z tym pewne plany na przyszłość, to na razie nie mam uprawnień tłumacza przysięgłego - jeśli potrzebują Państwo tłumaczeń uwierzytelnionych, polecam skorzystanie z usług Biura Tłumaczeń Diuna, z którym pozostaję w stałej współpracy.

Cena


A ile to będzie kosztowało?


Cena każdego tłumaczenia będzie uzależniona od danej kombinacji językowej, specyfiki tekstu (tego, w jakim stopniu jest specjalistyczny lub jak dużej wymaga kreatywności albo niezbędnych przeróbek edytorsko-graficznych już po przetłumaczeniu) oraz oczywiście od jego objętości. Podstawową jednostką w odniesieniu do tłumaczeń jest tak zwana strona obliczeniowa, czyli strona licząca 1800 znaków wraz ze spacjami(a wiele biur tłumaczeń przyjmuje za normę tylko 1500 znaków). Pod uwagę biorę strony tekstu źródłowego w przypadku dokumentów tekstowych oraz tekstu docelowego w przypadku dokumentów innego typu, takich jak ppt, pdf, xls i innych. Wkrótce po zapoznaniu się z otrzymanym od Państwa tekstem i wstępnej jego akceptacji przedstawię darmową wycenę tłumaczenia wraz ze sczytaniem pod kątem ewentualnych błędów, ostateczną edycją oraz odpowiednim dostosowaniem szaty graficznej (co jest szczególnie ważne właśnie w przypadku prezentacji itp.). Każde tłumaczenie wyceniam indywidualnie, przy czym widełki są bardzo szerokie - zdarzyło mi się na przykład wziąć jedynie 15 zł za stronę tłumaczenia na język polski w dużym stopniu powtarzalnego i niezbyt skomplikowanego obszernego tekstu angielskiego i mniej więcej dziesięciokrotność tej kwoty za stronę bardzo specjalistycznego opisu medycznego w kombinacji angielski-francuski.Teksty handlowe: ​umowy, zamówienia, akty założycielskie, statuty


Teksty finansowe: opinie bankowe, dokumenty podatkowe, sprawozdania


Teksty marketingowe: prezentacje produktów, materiały informacyjne, broszury, ulotki


Teksty prawne: pisma sądowe, oświadczenia, regulaminy wewnętrzne, ​decyzje urzędowe


Teksty patentowe: ​przede wszystkim medyczne, biologiczne, chemiczne i techniczne


Teksty techniczne: specyfikacje, instrukcje obsługi, regulaminy BHP, normy techniczne


Teksty medyczne: raporty z badań populacyjnych, wyniki badań, wypisy ze szpitala, farmacja


Teksty naukowe: artykuły, opracowania, raporty, wyniki badań i ankiet


Teksty literackie: przekłady książek, wierszy, opowiadań, piosenek i życzeń okolicznościowych


Inne teksty: CV, listy, maile i inne dokumenty prywatne, teksty na strony internetowe, gry

I deal mainly in translating written texts; I also have experience in interpreting (at openings, galas, conferences), but this is a secondary part of my business. What languages can I translate for you? Polish, obviously, as it is my native language, English, French and Italian, in any combination. I can also indulge you if you're interested in Latin or Greek translations, but the market demand is rather modest in this regard. Not surprisingly, English tops the rankings of popularity, which means that I most often translate either from or into English. Below is a list of categories and sample texts on which I have worked and which, consequently, I consider to be my area of expertise.

Commercial texts: ​agreements, contracts, MoAs, AoAs


Financial texts: bank opinions, tax documents, statements


Marketing texts: product presentations, informational materials, folders, leaflets


Legal texts: court process, declarations, internal rules, ​official decisions


Patent texts: ​primarily medical, biological, chemical and technical ones


Technical texts: specifications, manuals, health and safety rules, technology standards


Medical texts: population studies reports, test results, clinic discharge forms, pharmaceutics


Scientific texts: articles, studies, reports, research and poll results


Literary texts: translations of books, poems, fiction, songs and texts for special events


Other texts: CVs, letters, e-mails and other personal documents, website content, games

Co tłumaczę?


USŁUGI TŁUMACZENIOWE           TRANSLATION SERVICES