USŁUGI TŁUMACZENIOWE           TRANSLATION SERVICES

Timeframe


● Bilingual High School No. 16 in Warsaw (classes in French & Polish)

● University College of French Language Teacher Education in Warsaw (second language selected: English)


● Institute of Classical Studies


● Literature and Culture of the Renaissance


● Institute of Applied Linguistics
Wykształcenie
Bardzo ważnym doświadczeniem w mojej przyszłej karierze tłumacza była nauka we francuskojęzycznym Liceum im. Stefanii Sempołowskiej. Świetna kadra nauczycielska i wysoki poziom nauczania nie tylko dały mi swobodę posługiwania się językiem francuskim, ale także zachęciły do poznawania kolejnych. 

Temu właśnie poświęciłam się podczas swoich studiów uniwersyteckich – najpierw w Kolegium Francuskim (UKKNJF), gdzie notabene byłam pierwszym doświadczalnym rocznikiem zmuszonym do osiągnięcia biegłości nie w jednym, lecz dwóch językach. Jako drugi wybrałam angielski, który już wtedy był mi bardzo bliski (zauroczył mnie Szekspir, a potem Terry Pratchett, a polskie przekłady, jakkolwiek bardzo dobre, nie były w stanie oddać pełni oryginalnego przekazu). 

Równolegle z nauką w Kolegium podjęłam studia w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Chociaż można pomyśleć, że chwała oraz przydatność łaciny i greki dawno przebrzmiała, to klasyczna edukacja – przede wszystkim dzięki naukom wspaniałego Profesora Mikołaja Szymańskiego – sprawiła, że zyskałam bardzo mocny fundament lingwistyczny, dzięki któremu nauka nowych języków (zwłaszcza romańskich) i doskonalenie tych już znanych przychodziły mi łatwo i były prawdziwą przyjemnością. 

W tym samym instytucie ukończyłam także dwuletnie studia Literatura i kultura Renesansu, podczas których z kolei podszlifowałam swój włoski, a także uczestniczyłam w zajęciach dodatkowych z języka nowogreckiego oferowanych przez OBTA.

Wreszcie, aby zyskać wykształcenie stricte tłumaczeniowe, odbyłam także dwuletnie magisterskie studia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, które dały mi dużo wiedzy praktycznej, szczególnie, jeśli chodzi o teksty z branży finansowej i prawniczej.​

Chronologia


●  Liceum im. Stefanii Sempołowskiej (klasa francuska)

● Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego   (UKKNJF) (drugi język: angielski)

● Instytut Filologii Klasycznej UW

● Literatura i kultura Renesansu UW

● Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Education
An essential experience for my future translator’s career were the teenage years spent at the French High School no. 16 in Warsaw, where the excellent teachers and top quality education not only made me a fluent French speaker, but also kindled my interest for languages in general.

This is what I decided to explore when starting my studies, first at the French College in Warsaw, where, interestingly enough, I was the first cohort of students to be gain fluency not in one, but in two languages. I chose English, which was already very close to my heart anyway, as I fell in love with Shakespeare, and then with Terry Pratchett.

In parallel, I enrolled with the Institute of Classical Philology at the University of Warsaw. Though Latin and Greek may seem to be obsolete nowadays, this classical education, with many thanks going to my amazing Professor Mikołaj Szymański, gave me a rock-solid foundation, which made learning new languages, and mastering those I already spoke, sheer pleasure.


It was at the Institute that I also pursued two years of studies in Literature and culture of the Renaissance, which gave me an opportunity to gain better command of Italian and to participate in classes of Modern Greek offered by OBTA.

Finally, to receive a strictly translation-targeted education, I completed a two-year MA curriculum at the Institute of Applied Linguistics, also at the University of Warsaw, which equipped me with a wealth of practical knowledge, especially when it comes to financial and legal texts.